Sedita Rodinné: pravidla kontinuálních soutěží

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěží pořádaných na Facebook profilu Sedita Rodinné https://www.facebook.com/sedita.cz/, na Instagram profilu Sedita Rodinné https://www.instagram.com/sedita_rodinne a na webových stránkách Sedita Rodinné https://rodinnesedita.cz/(dále jen „soutěž“ nebo „soutěže“).
 
 

I. Pořadatel a organizátor soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je I.D.C. Praha, a.s, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha, IČ: 25725319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod Spisovou značkou 5727 B (dále jen „pořadatel“).
 2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Grizzlink s.r.o., se sídlem Praha – Braník, U Dubu 691/48, PSČ 147 00, IČO: 06956157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod Spisovou značkou 291166 C (dále jen jako „organizátor“).
 3. Tato soutěž není organizována, není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Meta a nijak s ní nesouvisí.

 

II. Termín a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá v termínu uvedeném v publikovaném příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky.

 

III. Účastníci soutěže

 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které se v době konání jednotlivých kol přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem, souhlasí s těmito pravidly a budou je dodržovat (dále také „účastníci“ nebo „soutěžící“). Osoby mladší 18 let musí mít navíc k účasti v soutěži souhlas svého zákonného zástupce.
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli a organizátorovi soutěže.
 3. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

 

IV. Účast v soutěži

 1. Soutěžní příspěvky se vkládají ve formě komentářů pod příspěvkem s informací o soutěži.
 2. Soutěž bude probíhat vždy v termínu uvedeném v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.
 3. Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel.
 4. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární výrazy nebo příspěvky, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu, ke kterým je stránka provozována.
 5. Účastník odesláním příspěvku do soutěže prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník je povinen pořadateli kdykoli na jeho žádost toto prokázat. Vložením příspěvku účastník souhlasí s tím, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků vůči účastníku v souvislosti s pořádáním soutěže. Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje pořadateli a organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval, užíval všemi způsoby bez časového a územního omezení.
 6. Soutěžící se nemůže jedné soutěže účastnit opakovaně ani s jinou facebookovou identitou.
 7. Podmínkou pro účast v soutěži může být nákup a využití produktů Sedita Rodinné.

 

V. Mechanika soutěží a určení výherců

 1. Výherci jednotlivých soutěží se určují podle mechaniky dané soutěže uvedených v tomto článku. Zvolená mechanika soutěže bude vždy uvedena v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena, a to s případným upřesněním (v případě rozporu příspěvku s pravidly, má přednost úprava uvedená v příspěvku).
  • V soutěži vyhrává prvních několik správných odpovědí. Počet správných výherních odpovědí bude vždy specifikován v soutěžním příspěvku. Rozhodující je čas zobrazený správci profilu.
  • Vyhrává odpověď, která do termínu uvedeného v soutěžním příspěvku, získá největší počet „likes“. Rozhoduje počet „likes“, které se zobrazí správci v čase skončení soutěže. Pokud není stanoveno jinak, je soutěž ukončena 23:59 rozhodného dne.
  • Vyhrává soutěžící, jehož vybere odborná porota na základě kritérií stanovených v daném příspěvku.
  • Vyhrává každá správná X-tá odpověď. Počet a pořadí správných odpovědí bude vždy specifikováno v soutěžním příspěvku. U této mechaniky rozhoduje čas vložení správné odpovědi na server na danou otázku. Rozhodující je čas zobrazený správci profilu. Pokud správnou odpověď nikdo neuhodne do termínu daného soutěžním příspěvkem, vyhrává nejbližší tip.
  • Vyhrávají ti soutěžící, kteří budou vybráni losem. Počet výherců bude vždy specifikován v konkrétním soutěžním příspěvku.
  • Vyhrávají soutěžící, kteří z produktů Sedita Rodinné vytvoří soutěžní příspěvek, vycházející ze zadání.
 2. Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho případný nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje soutěžící, který má nárok na výhru jako další v pořadí. Následující pořadí bude dále upraveno v závislosti na změně výherce.

 

VI. Výhry

 1. Výhry jsou uvedeny v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena nebo v příspěvku, který se k soutěži vztahuje.
 2. Soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze jednu výhru.
 3. Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžním příspěvkem nebo příspěvkem k soutěži vztaženým a budou vyzváni, aby organizátorovi zaslali nejpozději do 7 dnů prostřednictvím facebookové soukromé zprávy svou poštovní adresu, e-mail a telefon, aby se s nimi mohl organizátor dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká.
 4. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele a organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Za kvalitu cen odpovídají dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek či pravidel soutěže. V případě, že výherce nedodá dodací údaje, výhra propadá pořadateli.
 5. Pořadatel a organizátor nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly, a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
 6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž i bez uvedení důvodu zrušit, odložit i přerušit. To vše bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok. Pořadatel a organizátor jsou oprávněni kontrolovat kdykoliv splnění podmínek pro účast v soutěži a získání výhry, a po soutěžích požadovat jejich doložení. O jakýchkoliv stížnostech nebo námitkách či jakýchkoliv záležitostech souvisejících se soutěží bude rozhodovat pořadatel, a to dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Jeho rozhodnutí je konečné. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.
 2. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají pořadateli a pořadatel má právo je použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
 3. Odesláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (e-mailová adresa, jméno a příjmení, poštovní adresa a telefonní kontakt) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely realizace soutěže, předání výher a dále pro marketingové účely, pro nabízení obchodu a služeb, informování o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, a to pořadatelem soutěže jako správcem osobních údajů, jakož případnými zpracovateli, které správce zpracováním pověří. Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Účastník může tento souhlas kdykoli na adrese sídla správce (pořadatele) nebo na jeho e-mailové adrese: idc@idcpraha.cz odvolat. Odvolání souhlasu dle tohoto článku vstoupí v účinnost v okamžiku jeho doručení pořadateli, a pokud je souhlas odvolán před skončením soutěže, může to mít za následek vyloučení účastníka ze soutěže, včetně ztráty nároku na cenu, pokud bylo odvolání souhlasu doručeno předtím, než byla účastníkovi cena doručena. Účastník bere také na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na vysvětlení a právo na opravu, doplnění těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností pořadatele ve smyslu tohoto zákona.
 4. Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od pořadatele nebo organizátora.
 5. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii a mohou být nepříznivě ovlivněny na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel a organizátor vylučují veškerou odpovědnost vyplývající z výše uvedeného.
 6. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že pořadatel je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně podobizen či fotografií účastníka a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, včetně profilů pořadatele na sociálních sítích.

 

VIII. Zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail (dále jen „Osobní údaje“) budou zpracovávány za účelem vedení této soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěže, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, předání výher výhercům, vyhlášení výherců na výherním seznamu, ochrana práv a právem chráněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, v souvislosti s organizací této soutěže. V návaznosti na výše uvedené účely zpracování Osobních údajů bude pořadatel Osobní údaje zpracovávat na základě těchto právních titulů: (i) plnění práv a povinností vedoucích k naplnění veřejného příslibu (tj. soutěže) a provedení opatření přijatých před vyhlášením veřejného příslibu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR), (ii) splnění právní povinnosti, která se na pořadatele v souvislosti s tímto veřejným příslibem (tj. soutěží) vztahuje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR a (iii) uplatnění oprávněného zájmu na ochraně vlastnictví a podnikání včetně ochrany a vymáhání právních nároků pořadatele dle článku 6 odst. 1 písm. (f). GDPR, dojde-li ke sporu v souvislosti s veřejným příslibem (tj. soutěží).
 2. Doba zpracování Osobních údajů podle článku VIII. odst. 1. těchto pravidel je doba trvání soutěže a dále po dobu jednoho roku po jejím skončení. Po uplynutí této doby uchování, může pořadatel zpracovávat Osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména ochranou právních nároků.
 3. Zpracování Osobních údajů se řídí zejména těmito pravidly a ve věcech, které tyto pravidla výslovně neupravují, se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů.
 4. Poskytnutí Osobních údajů pro účely pořádání této soutěže uvedené v článku VIII. odst. 1. těchto pravidel je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se této soutěže účastnit.
 5. Správcem Osobních údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
 6. Práva soutěžícího je možné uplatnit přes facebookové zprávy. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo přes facebookové zprávy. Zde může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.
 7. Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k Osobním údajům a právo na opravu svých Osobních údajů, blokování nesprávných Osobních údajů a další práva, která jsou blíže specifikována v oddílu G Prohlášení o ochraně osobních údajů. Zpracování Osobních údajů Soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.
 8. V případě, že s tím účastník soutěže vyslovil svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas zaškrtnutím příslušného pole při registraci, bude pořadatel soutěže zpracovávat Osobní údaje pro účely informování účastníka e-mailem o doprovodných marketingových akcích v souladu s článkem 6. odst. 1 písm. a) GDPR) na základě uděleného souhlasu se zpracováním Osobních údajů.
 9. V případě, že s tím účastník vyslovil svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas zaškrtnutím příslušného pole při registraci bude v případě výhry jeho jméno a počáteční písmeno jeho příjmení bezplatně zveřejněno v médiích, včetně internetu, v souladu s článkem 6. odst. 1 písm. a) GDPR) na základě uděleného souhlasu se zpracováním Osobních údajů.
 10. Osobní údaje podle článku VIII. odst. 8. a odst. 9. těchto pravidel budou zpracovávány po dobu, dokud účastník svůj souhlas neodvolá nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování. Účastník může svůj souhlas udělený v souladu s článkem VIII. odst. 8. a odst. 9. těchto pravidel kdykoliv odvolat a takové odvolání nebude mít žádný negativní dopad na účast účastníka v soutěži. Souhlas v souladu s článkem VIII. odst. 8. a odst. 9. těchto pravidel lze odvolat ve Facebookových zprávách. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiných právních titulů, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu takového zpracování.