Obecná pravidla spotřebitelských soutěží

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěží pořádaných na Facebook profilu Sedita Rodinné https://www.facebook.com/sedita.cz/, na Instagram profilu Sedita Rodinné https://www.instagram.com/sedita_rodinne a na webových stránkách Sedita Rodinné https://rodinnesedita.cz/ (dále jen „soutěž“ nebo „soutěže“).

I. Základní informace o soutěži
 1. Pořadatelem soutěže je společnost I.D.C. Praha, a.s., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha, IČ: 257 25 319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 5727 (dále jen „pořadatel“).
 2. Organizátorem soutěže je společnost Design Juice s.r.o., se sídlem Bělehradská 237/11, 140 00 Praha, IČO: 024 08 171, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 219046 (dále jen jako „organizátor“).
 3. Tato soutěž není organizována, není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Meta Platforms Inc. a nijak s ní nesouvisí. Meta Platforms Inc. Nemá žádné závazky vůči soutěžícím, ani výhercům.
 4. Název soutěže je (pokud existuje) uvedený v uvedeném publikovaném příspěvku na konkrétní sociální síti („příspěvek“) Soutěž probíhá v termínu uvedeném v publikovaném příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena, pokud není v příspěvku uvedeno jinak, soutěž začíná běžet okamžikem zveřejnění příspěvku a končí ve 23:59 posledního dne konání soutěže(„doba trvání soutěže“). Výhry v soutěži jsou specifikovány v daném příspěvku („výhra“). U příspěvku mohou být uvedena i jiná pravidla soutěže, než jsou popsaná v těchto pravidlech, v takovém případě mají přednost pravidla uvedená u příspěvku.
 5. Soutěž probíhá na území České republiky („místo konání soutěže“).
II. Účastníci soutěže
 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby – spotřebitelé s adresou pro doručování na území České republiky, které se v době trvání soutěže přihlásí do soutěže svým soutěžním komentářem, souhlasí s těmito pravidly a zavazují se je dodržovat (dále také „účastníci“ nebo „soutěžící“). Osoby mladší 18 let musí mít navíc k účasti v soutěži souhlas svého zákonného zástupce. Organizátor může soutěžícího mladšího 18 let kdykoliv vyzvat k doložení písemného souhlasu zákonného zástupce s účastí soutěžícího v soutěži. Soutěžící mladší 18 let je v takovém případě povinný předložit organizátorovi soutěže souhlas zákonného zástupce. Pokud soutěžící souhlas nepředloží ani do 5 dnů od té doby, co byl k předložení pořadatelem vyzván, jsou organizátor i pořadatel oprávněni soutěžícího bez náhrady vyloučit ze soutěže.
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci anebo osoby v obdobném poměru k pořadateli, organizátorovi soutěže a příp. i spolupracujícím společnostem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 3. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.
III. Účast v soutěži
 1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že vloží soutěžní komentář k příspěvku týkajícímu se konkrétní soutěže („soutěžní komentář“) v době trvání soutěže.
 2. Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní komentáře nesplňující podmínky těchto pravidel, obsahující vulgární výrazy, urážlivé nebo jakýmkoliv způsobem nevhodné soutěžní komentáře anebo takové soutěžní komentáře, které odporují dobrým. Posouzení, zda je daný soutěžní komentář vhodný či ne, je zcela na organizátorovi nebo pořadateli soutěže.
 3. Účastník odesláním soutěžního komentáře:
  • potvrzuje, že je jediným autorem vloženého soutěžního komentáře a že užitím soutěžního komentáře nebudou porušena žádná práva třetích osob. Účastník je povinen pořadateli nebo organizátorovi kdykoli na jejich žádost toto prokázat;
  • potvrzuje, že je srozuměn s tím, že společnost Meta Platforms Inc. je kompletně osvobozena od závazků vůči účastníku v souvislosti s pořádáním soutěže;
  • poskytuje pořadateli a organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního komentáře a zejména souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval, užíval všemi způsoby bez časového a územního omezení;
  • potvrzuje, že četl tato pravidla soutěže, rozumí jim, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit.
 4. Soutěžící se nemůže jedné soutěže účastnit opakovaně ani s jinou facebookovou identitou či uživatelským profilem na dané sociální síti.
 5. Podmínkou pro účast v soutěži může být nákup a využití produktů Sedita Rodinné, to vždy bude uvedeno u konkrétního příspěvku.
IV. Mechanika soutěže a určení výherců, výhry
 1. Výherci jednotlivých soutěží se určují podle mechaniky dané soutěže.
 2. Mechanika soutěže: Vyhrává soutěžící, který napsal do komentáře oblíbenou příchuť oplatek Rodinné a sleduje profil @sedita_rodinne. Z účastníků soutěže, kteří splnili výše uvedené podmínky, se náhodným losováním vyberou 3 výherci.
 3. Účastník, který je zároveň i autorem výherního soutěžního komentáře, se stává výhercem soutěže.
 4. Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže anebo z jiného důvodu bude ze soutěže vyřazen, nastupuje na jeho místo soutěžící, který by byl výhercem jako další v pořadí. Následující pořadí bude dále upraveno v závislosti na změně výherce.
 5. Výhry jsou uvedeny v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena nebo v příspěvku, který se k soutěži vztahuje.
 6. Soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze jednu výhru.
 7. Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžním příspěvkem nebo příspěvkem k soutěži vztaženým a budou vyzváni, aby organizátorovi zaslali nejpozději do 7 dnů prostřednictvím facebookové soukromé zprávy anebo e-mailu své jméno, příjmení, poštovní adresu, e-mail a telefon, aby se s nimi mohl organizátor dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, výhra propadá pořadateli.
 8. Výhry budou výhercům předány prostřednictvím poskytovatelů poštovních nebo podobných služeb do 30 dnů od skončení soutěže na sdělenou poštovní adresu.
 9. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele a organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Za kvalitu výher odpovídají dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek či pravidel soutěže. V případě, že výherce nedodá dodací údaje, bude vylosován nový výherce.
 10. Pořadatel a organizátor nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly, a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
 11. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná. Pokud není žádný výherce, propadají výhry pořadateli.
V. Závěrečná ustanovení
 1. Pořadatel i organizátor jsou kdykoli v průběhu soutěže oprávněni změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo kdykoli celou soutěž i bez uvedení důvodu zrušit, odložit i přerušit. To vše bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok. Pořadatel a organizátor jsou oprávněni kontrolovat kdykoliv splnění podmínek pro účast v soutěži a získání výhry a po soutěžích požadovat jejich doložení. O jakýchkoliv stížnostech nebo námitkách či jakýchkoliv záležitostech souvisejících se soutěží bude rozhodovat pořadatel, a to dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Jeho rozhodnutí je konečné. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.
 2. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají pořadateli a pořadatel má právo je použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
 3. Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od pořadatele nebo organizátora.
 4. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii a mohou být nepříznivě ovlivněny na pořadateli a organizátorovi nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel a organizátor vylučují veškerou odpovědnost vyplývající z výše uvedeného.
 5. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly.
Přílohy pravidel - Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je společnost I.D.C. Praha, a.s., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha, IČ: 257 25 319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 5727 (dále jen „pořadatel“).
 2. Organizátorem soutěže je společnost Design Juice s.r.o., se sídlem Bělehradská 237/11, 140 00 Praha, IČO: 024 08 171, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 219046 (dále jen jako „organizátor“).
 3. Soutěžící zveřejněním soutěžního komentáře souhlasí s tím, že pořadatel bude zpracovávat osobní údaje soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa, osobní údaje uvedené v soutěžním komentáři a případně další soutěžícím sdělené osobní údaje („údaje“) a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatelů osobních údajů pro účely soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle na dobu 2 let. Po uplynutí této doby uchování, může pořadatel zpracovávat údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména ochranou právních nároků. Osobní údaje výherců budou z důvodu možné kontroly pořadatele ze strany dozorových orgánů a z důvodu ochrany oprávněných zájmů pořadatele archivovány v omezeném rozsahu po dobu 10 (deseti) let.
 4. Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen. Souhlas je soutěžícím udělován pro účely realizace soutěže a možné poskytnutí výhry.
 5. Zasláním kontaktních údajů do soukromé zprávy facebookové stránce Sedita Rodinné nebo instagramovému profilu sedita_rodinne uděluje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů.
 6. Zpracování osobních údajů se řídí zejména těmito pravidly a ve věcech, které tyto pravidla výslovně neupravují, se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů pořadatele.
 7. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se této soutěže účastnit.
 8. Správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
 9. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V rámci soutěže nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 10. Práva soutěžícího je možné uplatnit přes facebookové zprávy. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo přes facebookové zprávy. Zde může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů (www.uoou.cz).
 11. Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. soutěžící má:
  • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto Údaje případně zpřístupněné,
  • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,
  • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.
 12. V případě, že s tím účastník soutěže vyslovil svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas zaškrtnutím příslušného pole při registraci, bude pořadatel soutěže zpracovávat osobní údaje pro účely informování účastníka e-mailem o doprovodných marketingových akcích v souladu s článkem 6. odst. 1 písm. a) GDPR) na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 13. Osobní údaje podle článku budou zpracovávány po dobu dvou let, dokud účastník svůj souhlas neodvolá nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování. Účastník může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu takového zpracování. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Další podrobnosti o tom, jak Pořadatel zpracovává osobní údaje jsou dostupné zde.